Stavební dozor

Hlavní náplň činnosti technického dozoru:  

 • seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv (mezi dodavatelem stavby nebo její části a investorem ) a s obsahem stavebního povolení (ohlášení)
 • odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku (v případě provádění stavby svépomocí platí jen pro dílčí části stavby, profesí)
 • sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (projektová dokumentace, smlouvy, časový harmonogram, případně další požadavky investora předané v písemné podobě)
 • dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení (ohlášení) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby dle termínů stanovených ve stavebním povolení (ohlášení)
 • sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů (v případě provádění stavby svépomocí se rozumí především u těch částí stavby, které budou prováděny dodavatelsky)
 • účast na kontrolních dnech a při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí/konstrukcí/vrstev
 • technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě
 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a skutečně provedených prací
 • účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků
 • účast na kolaudačním jednání (bude-li stavba kolaudována) nebo při uvedení stavby do užívání
 
Cena za služby Technického dozoru stavebníka

Ceny za služby technického dozoru je stanovena individuálně na potřebách a rozsahu realizované zakázky.
V ceně je kalkulovaná doprava do vzdálenosti 10km od výjezdního místa. Nad tuto vzdálenost
účtujeme sazbu 8Kč bez DPH/km

Individuálně je možné objednat stavebního technika k posouzení a konzultaci plánovaného stavebního záměru nebo zhodnocení aktuálního stavu nemovitosti.
Cena za jednu konzultační hodinu je 500 Kč bez DPH (cena je uvedena bez DPH a je v ní zahrnuta doprava do vzdálenosti 10 km od výjezdního místa).


(výjezdní místo - Turnov)

Objednat zde