Časté dotazy

Základní podmínky programu Nová zelená úsporám

To nejdůležitější, co v tuto chvíli z oficiálních zdrojů víme. Výše dotace a jejich alokace, sledované parametry, harmonogram, termíny a další v bodech:Základní podmínky programu Zelená úsporám II bod po bodu

PRINCIPY A PŘÍNOSY PROGRAMU

 • umožnit příjemcům podpory snížit energetickou náročnost budov a provozní náklady a současně snížit emise skleníkových plynů
 • zvýšit kulturu bydlení a kvalitu života žadatelů
 • zlepšit vzhled měst a obcí v ČR
 • zpřístupnit financování podporovaných opatření pro všechny zájemce se schváleným projektem


ROZDĚLENÍ ALOKACE (CCA 28 MLD.KČ)

komplexní rekonstrukce soukromých budov 70% financí, 30% na budovy veřejné služby, a to v této struktuře:

 • objekty k bydlení - rekonstrukce 55%
 • objekty k bydlení - nová výstavba 15%
 • celkem objekty k bydlení tedy 70%
 • objekty veřejných služeb - rekonstrukce 24%
 • objekty veřejných služeb - nová výstavba 6%
 • celkem objekty veřejných služeb tedy 30%

Podpora postupně formou výzev vždy stanoven termín, oblast podpory a výše prostředků, příjem žádostí ve výzvě bude zastaven buď uplynutím lhůty výzvy nebo při přečerpání alokace o nastavenou hodnotu.


FORMY PODPOR PRO OBJEKTY K BYDLENÍ: PŘÍMÉ DOTACE, ZVÝHODNĚNÝ ÚVĚR, BONUS

 • pokud žadatelé o dotaci nebudou mít pro spolufinancování oprav dostatek vlastních prostředků, budou mít možnost získat výhodné bankovní úvěry; snadné získání těchto úvěrů a jejich nízké úrokové sazby bude zajištěno prostřednictvímbezplatných záruk, které stát poskytne za splácení těchto úvěrů
 • nastavení výše přímé podpory - pevná dotace na m2 každého jednotlivého provedeného opatření na zateplení obvodových stěn, zateplení stropu / podlahy / stěny k nevytápěnému prostoru, zateplení střechy, výměna výplní otvorů. Výše jednotkové dotace na m2 každého opatření odpovídá procentnímu podíl z normovaných způsobilých nákladů na realizaci opatření, a to v několika hladinách, dle dosaženého stupně energetické náročnosti budovy
 • podpora i na zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budovy

Podpora výhradně komplexních opatření ke snížení energetické náročnosti budov, tedy: realizace opatření ke zlepšení tepelných vlastností obálky budovy – izolace stěn, výměny oken, izolace střech a sklepů apod., instalace řízeného větrání s rekuperací tepla, instalace nového efektivního zdroje vytápění, regulace otopné soustavy - např. termostatické hlavice, inteligentní systémy měření a regulace


SLEDOVANÉ PARAMETRY

 • průměrný součinitel prostupu tepla budovy – Uem [W/(m2.K)]
 • měrná roční potřeba tepla na vytápění – EA [kWh/(m2.rok)]
 • určeny hraniční hodnoty těchto parametrů pro jednotlivé hladiny podpory
 • dosažení bude doloženo odborným posudkem, jehož součástí bude Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí a nový stav


VÝŠE DOTACE NA OBJEKTY K BYDLENÍ

 • Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40% = podpora 25% z uznatelných nákladů
 • Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % = podpora 35 % z uznatelných nákladů
 • Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % + instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s garantovanou účinností = podpora 50 % z uznatelných nákladů

1. výzva žádosti od srpna 2013 pro RD (1,4 mld.), akceptovány realizace započaté po 1. 1. 2013 Příjem žádostí výhradně elektronicky s pozdějším dodáním podkladů v listinné podobě. Administrace všech žádostí bude probíhat výhradně na pracovištích SFŽP (využití 14 krajských pracovišť SFŽP).


FORMY PODPOR PRO VEŘEJNÉ BUDOVY

 • přímá podpora až 90% z celkových způsobilých výdajů
 • pravidla jako u Operačního programu Životní prostředí (stanovení maximální výše podpory na m2 každé konstrukce obálky budovy)
 • omezeno pravidly veřejné podpory – ještě není notifikace programu NOVÁ Zelená úsporám u Evropské komise pro schválení možnosti poskytovat veřejnou podporu


ČASOVÝ HARMONOGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM II:

 • prosinec 2012 - diskuze záměru s odbornou veřejností a zájmovými svazy, schvalování programu vládou včetně mezirezortního připomínkového řízení
 • leden - únor 2013 - vyhlášení podmínek programu NOVÁ Zelená úsporám (čeká se na novou vyhl. o ENB)
 • březen 2013 - vypsání 1. výzvy pro příjem žádostí s předpokládanou alokací 1,4 mld. Kč pouze na rekonstrukci rodinných domů z důvodu nejrychlejší přípravy a schvalování projektů a tím nejrychlejší přínos pro ekonomiku
 • srpen 2013 - zahájení příjmu žádostí v rámci první výzvy
 • podzim 2013 - administrace žádostí v rámci první výzvy
 • podzim 2013 - první vyplacené prostředky v rámci první výzvy
 • 2014 - vyhlášení výzvy pro objekty veřejné služby
 • 2015 - realizace úsporných opatření v objektech veřejné služby

Zdroje: MŽP, SFŽP